Karta klubowa

Kartę Klubu Wytwórnia można otrzymać stacjonarnie w biurze Klubu Wytwórnia lub wypełniając formularz online

Karta Klubowa jest bezpłatna.

Co daje Karta Klubu Wytwórnia:

 • Bilety na imprezy w niższej cenie,
 • Stałą łączność z Klubem (newsletter z repertuarem).

Regulamin korzystania z Karty Klubu Wytwórnia

§1
Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Karty Klubu Wytwórnia, zwany dalej Regulaminem, określa zasady otrzymywania i posługiwania się Kartą Klubu Wytwórnia, zwaną dalej Kartą.
 2. Wydawcą i właścicielem Karty jest spółka Film Hotel Sp. z o.o. w Łodzi,
  ul. Łąkowa 29, zwana dalej Wytwórnią.

§2
Przywileje posiadacza Karty Klubu Wytwórnia

 1. Karta upoważnia do:
 • zniżki przy zakupie biletów na wybrane imprezy organizowane przez Wytwórnię
  lub współorganizowane przez Wytwórnię, przy czym każdorazowo na Kartę można dokonać zakupu nie więcej niż dwóch biletów. W przypadku imprez organizowanych przez organizatora zewnętrznego zniżki nie obowiązują, chyba że organizator postanowi inaczej,
 • bezpłatnego uczestniczenia w wybranych imprezach w klubie Wytwórnia, przy czym jedna Karta upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa nie więcej niż dwóch osób,
 • uczestnictwa w konkursach ogłaszanych za pośrednictwem kampanii mailingowej.

§3
Informacje ogólne

 1. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych imprez, ich terminów,
  cen biletów oraz zniżek, znajdują się na stronie www.wytwornia.pl.
 2. Zniżki przysługujące posiadaczom Karty nie sumują się ze sobą ani z innymi oferowanymi zniżkami.
 3. Kartę można otrzymać i zamówić nieodpłatnie:
 • w kasach biletowych Wytwórni przy ul. Łąkowej 29 wypełniając formularz udostępniony przez pracownika biura,
 • w Biurach Obsługi Abonenta firmy TOYA Sp. z o.o. wypełniając formularz udostępniony przez pracownika biura (dotyczy              abonentów TOYA),
 • przez stronę www.wytwornia.pl wypełniając formularz zamówienia Karty.
 1. Warunkiem otrzymania i aktywacji Karty jest wypełnienie formularza oraz akceptacja regulaminu.
 2. Aktywacja karty zobowiązuje Wytwórnię do wysyłania informacji o imprezach odbywających się w Wytwórni na udostępniony w tym celu przy rejestracji adres e-mail.
 3. Klubowicz ma prawo do wypisania się z bazy mailingowej. Rezygnacji można dokonać na stronie internetowej www.wytwornia.pl w zakładce newsletter. Rezygnacja nie skutkuje utratą przywilejów i zniżek związanych z posiadaniem karty.
 4. W razie uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Karty istnieje możliwość uzyskania nowej Karty. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o wydanie nowej Karty wraz z uzasadnieniem przyczyn do biura Wytwórni na adres: 90-554 Łódź,
  ul. Łąkowa 29 bądź drogą mailową na adres: biuro@wytwornia.pl.
 5. Wytwórnia  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zagubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.
 6. Karta ważna jest bezterminowo.

§4
Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29.
  W sprawach związanych z danymi osobowymi można zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@wytwornia.pl.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez Film Hotel Sp. z o.o. z umowy dotyczącej członkostwa w klubie Wytwórnia, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r.  Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia). 
 3. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach, Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
 4. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wystąpienia przez Państwa z Klubu Wytwórnia.
 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej członkostwa w klubie Wytwórnia, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością przystąpienia do klubu.
 8. Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych członków Klubu Wytwórnia zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

 §5
Przepisy końcowe

 1. Prawa i obowiązki wynikające z posiadania Karty wygasają z chwilą otrzymania 
  przez Wytwórnię pisemnej rezygnacji posiadacza z korzystania z Karty i zwrotu karty.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.wytwornia.pl,
  w Biurach Obsługi Abonenta TOYA Sp. z o.o. oraz kasie biletowej Wytwórni.
 3. Wytwórnia zastrzega sobie prawo do pozbawienia członkostwa w Klubie Wytwórnia posiadacza Karty w przypadku zachowania niezgodnego z prawem lub dobrym obyczajem członka klubu podczas imprezy.
 4. Wytwórnia zastrzega sobie prawo do wycofania Kart z obiegu bez podania przyczyny.

ZAMÓW KARTĘ

Karta Klubu Wytwórnia jest darmowa, wysyłana pocztą po wypełnieniu formularza.

* – pola obowiązkowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres na adres: e-mail iod@wytwornia.pl Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez Film Hotel Sp. z o.o. z umowy dotyczącej członkostwa w klubie Wytwórnia, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia). Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości. Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie Państwa dane będą przetwarzane do czasu wystąpienia przez Państwa z Klubu Wytwórnia. Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych członków Klubu Wytwórnia zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać

Pliki do pobrania