Regulamin klubu

§1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) zawiera ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu przeprowadzanym przez Film Hotel Sp. z o.o. („Organizator”) oraz stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorema uczestnikiem wydarzenia („Uczestnik”).

2. W chwili nabycia biletu uprawniającego do uczestnictwa w wydarzeniu, o którym mowa w pkt. 2.2 Regulaminu, nabywca biletu staje się Uczestnikiem.

§2
Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu wydarzenia

1. Do obowiązków Organizatora wydarzenia należy zapewnienie Uczestnikowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy w celu uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego wydarzenia i jego niezakłóconego przebiegu.

2. Bilety mogą być sprzedawane jedynie w cenie uwidocznionej na bilecie. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Organizatora: www.wytwornia.pl. Jedynie bilet nabyty w autoryzowanym punkcie sprzedaży upoważnia do uczestnictwa w wydarzeniu.

3. Organizator ma prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Uczestnikowi przysługują uprawnienia przewidziane właściwymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

4. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program wydarzenia z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się wydarzenia, chorobę, niedyspozycję lub inną pozostającą poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywną przyczynę uniemożliwiającą występ wykonawcy (przeprowadzenie wydarzenia) oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia, lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego przebiegu wydarzenia dla jego uczestników. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany wykonawcy, Uczestnik będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem wydarzenia za zwrotem ceny, na jaką opiewa bilet.

5. W przypadku, gdy Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu biletu za zwrotem jego ceny, Uczestnik powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot ceny biletu w miejscu, w którym bilet został zakupiony, niezwłocznie po powzięciu informacji o odwołaniu wydarzenia, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 2.4 powyżej, przed rozpoczęciem wydarzenia. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o jej zwrot zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty wydarzenia. Podstawą do zwrotu pieniędzy w przypadku odwołania wydarzenia jest paragon fiskalny wydawany przy zakupie biletów, który należy okazać.

6. Organizator zapewnia szatnię, jednak ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. Brak miejsc w szatni nie może być roszczeniem do zwrotu kosztów poniesionych za zakup biletu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

8. Opłata za zgubiony numerek do szatni wynosi 20 zł.

§3
Bezpieczeństwo wydarzenia

1. Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników, Organizator ma prawo:

a).   odmówić wstępu Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa,

b).   w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby Uczestnik opuścił teren wydarzenia i zastosować odpowiednie kroki oraz środki, aby zarządzenie to zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem bądź w jakikolwiek inny sposób powoduje zagrożenie bezpieczeństwa wydarzenia,

c).     odmówić wstępu na teren wydarzenia Uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych osób bądź niezakłóconego przebiegu wydarzenia.


2. Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na teren wydarzenia lub posiadanie przez Uczestników podczas wydarzenia:

a).    broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

b).    materiałów wybuchowych;

c).    wskaźników laserowych;

d).    wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych;

e).    środków odurzających lub substancji psychotropowych;

f).     napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem tych zakupionych na terenie wydarzenia;

g).    artykułów spożywczych, z zastrzeżeniem tych zakupionych na terenie wydarzenia;

h).    kamer lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video;

i).     aparatów fotograficznych z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o 1 matrycy do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;

j).     statywów, monopodów lub teleskopowych wysięgników (tzw. selfie stick);

k).     instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu wydarzenia lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie wydarzenia zgodnie ze scenariuszem;

l).      jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, w tym parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;

m).    flag, transparentów lub tablic nie będących w bezpośredni sposób związanych z wydarzeniem lub przekraczających swym rozmiarem wielkość 1 m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać widoczność i pełne uczestnictwo w wydarzeniu innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu, przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi oraz transparenty należy zwinąć, a tablice usunąć na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;

n).    toreb, plecaków i innych bagaży przekraczających swym rozmiarem wielkość A4;

o).    siedzisk składanych lub turystycznych;

p).    zwierząt;

r).     lub jakichkolwiek innych przedmiotów nie wymienionych powyżej, a mogących stanowić zagrożenie.


3. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na teren wydarzenia osobom wnoszącym wyżej wymienione przedmioty lub odpowiednio usunięcia z Obiektu osób posiadających na terenie wydarzenia wymienione przedmioty.

4. Organizator nie zapewnia możliwości złożenia wymienionych przedmiotów w depozycie.

5. Uczestnicy wydarzenia wchodzą na teren Obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich.

6. Odpowiedzialność Organizatorów przy realizacji wydarzenia jest wyłączona od przypadków wywołanych z winy osób trzecich lub z powodu rażącego niedostosowania się do obowiązujących przepisów.

7. Osoby przebywające na terenie Obiektu ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z obowiązującymi ustawowo przepisami.

8. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody dokonała.

9. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

10. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz wykonywania czynności mogących spowodować pożar.

11. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego stosowania się do zgodnych z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu poleceń właściwych służb porządkowych lub pracowników agencji ochrony, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy, pod rygorem natychmiastowego usunięcia Uczestnika z terenu wydarzenia.

12. Wszyscy Uczestnicy na terenie wydarzenia zobowiązani są do posiadania i okazywania na każdą prośbę Organizatora papierowej części biletu, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas wejścia na teren wydarzenia lub biletu elektronicznego.

13.  Uczestnikiem wydarzenia może być osoba małoletnia do 16 roku życia, jednakże jej uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest jedynie pod stałą opieką rodzica/opiekuna prawnego przez cały czas trwania wydarzenia. Rodzic/opiekun małoletniego Uczestnika zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu wstępu na wydarzenie. Bilet dziecka nie jest upoważnieniem wstępu dla opiekuna.

14. W przypadku małoletnich Uczestników między 16 a 18 rokiem życia ich uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o odpowiedzialności za małoletniego w czasie trwania wydarzenia oraz w czasie powrotu z wydarzenia. Wzór oświadczenia o odpowiedzialności opiekuna prawnego dostępny jest na stronie Organizatora (Kliknij, aby pobrać wzór oświadczenia pisemnego). Małoletni Uczestnik ma obowiązek okazania Organizatorom poprawnie wypełnionego i podpisanego przez opiekuna oświadczenia wraz z ważnym biletem wstępu przy wejściu na wydarzenie. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innej granicy wieku dla Uczestników, niż było to wskazane w zdaniach powyżej, w zależności od poszczególnych wydarzeń i do poinformowania o tym na swojej stronie internetowej.

16. Z uwagi na liczbę uczestników oraz przedsięwzięte przez Organizatora środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane podczas wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest do przybycia na wydarzenie minimum na 30 minut przed planowanym przez niego wejściem na teren wydarzenia. W przypadku, gdy Uczestnik spóźni się na wydarzenie, na którym miejsca są numerowane Klub nie może zagwarantować, że po wejściu na salę miejsca nadal będą dostępne.

17. W uzasadnionych przypadkach obowiązuje zakaz wnoszenia napojów alkoholowych do sali koncertowej. Spożywanie alkoholu jest dozwolone tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

18. W przypadku zagrożenia pożarowego należy: 

– niezwłocznie powiadomić jednostki straży pożarnej tel. 998, 

– przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego przystąpić do gaszenia pożaru,

– powiadomić służby porządkowe o zaistniałej sytuacji.

19. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia należy: 

– powiadomić pogotowie ratunkowe tel. 999, 

– w miarę posiadanych umiejętności przystąpić do pomocy przedlekarskiej, 

– powiadomić służby porządkowe o zaistniałej sytuacji.

§4
Ostrzeżenie o zagrożeniach

1. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie wydarzenia może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie znacznego natężenia dźwięków mogącego spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych mogących spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom rozprzestrzeniania się fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na terenie wydarzenia. Z uwagi na możliwe występowanie intensywnego, chwilowego natężenia fal akustycznych w trakcie występów, Organizator zaleca Uczestnikom wydarzenia użycie specjalistycznych ochronników słuchu, zwłaszcza w przypadku dzieci.

§5
Postanowienia dodatkowe

1. Oficjalne programy i gadżety mogą być sprzedawane wyłącznie na terenie wydarzenia, w wyznaczonej do tego strefie.

2. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na wydarzenie, która może być cofnięta w każdej chwili z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.

3. Bilet na wydarzenie nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach), czy też do jakichkolwiek innych celów handlowych.

4. Organizator zastrzega, że będzie przeciwdziałał jakimkolwiek próbom działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nieuprawnionej sprzedaży biletów. Organizator informuje o brzmieniu art. 133 § 1 Kodeksu Wykroczeń: kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe, albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

5. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren wydarzenia.

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.wytwornia.pl, w punktach sprzedaży biletów, bezpośrednio przed imprezą i w jej trakcie.

Pliki do pobrania